СДРУЖЕНИЕ  „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ОЙЛАРИПИ“

ПРАВИЛНИК НА

КАМПАНИЯТА „ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ КОМ-ЕМИНЕ” 2019 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1. С настоящия правилник се регламентира дейността на Сдружение Туристическо дружество „Ойларипи“ по отношение на организирането и провеждането на кампания “Туристически паспорт Ком-Емине” и на годишна томбола между туристите, преминали по туристическия маршрут Ком-Емине в периода  01.02.2019 – 15.11.2019 г.

ЧЛ.2. Пълното наименование на Кампанията е „Туристически паспорт Ком-Емине”. Кампанията завършва през месец декември 2019 г. с провеждането на годишна томбола „Туристически паспорт Ком-Емине” 2019.

ЧЛ.3. Кампанията „Туристически паспорт Ком-Емине” се извършва по инициатива на Сдружение Туристическо Дружество „Ойларипи“, ЕИК 176833120, със седалище: 1505 София, ул проф. Джовани Горини 5; e-mail: club@oilaripi.com; сайт: www.oilaripi.com/club

ЧЛ.4. Правилникът за провеждане Кампанията „Туристически паспорт Ком-Емине” се публикува на туристически портал www.kom-emine.com, собственост на СНЦ ТД ОЙЛАРИПИ.

ЧЛ.5. Туристическо дружество „Ойларипи“ запазва правото да променя условията на Кампанията по всяко време и без предупреждение, за което не дължи обезщетение на други лица. Промените следва да бъдат отразени на страницата https://komemine.com/turisticheski-pasport-obshti-usloviya/, в групата Ком-Емине https://www.facebook.com/groups/kom.emine/ и/или на фен-страницата на организатора www.facebook.com/oilaripi, незабавно след приемането им.

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТИ.

ЧЛ. 6.Основна цел на Кампанията е запознаване на участниците в нея с най-значимите природни, културни и исторически забележителности по маршрута „Ком-Емине“.

ЧЛ.7.Основни задачи на Кампанията „Туристически паспорт Ком-Емине” са:

  1. Да възпитава участниците в дух на патриотизъм и родолюбие и да допринася за духовното развитие на нацията.
  2. Да привлича повече хора и особено подрастващите и младежите, които да опознават уникалните духовни и природни богатства на Балкана.
  3. Да прилага нови форми и използва пълноценно идеята за масово участие на български и чуждестранни туристи и учащите се в похода Ком-Емине.

ЧЛ.8. Да осъществява издателска, информационна и рекламна дейност.

ЧЛ.9. Да организира томбола за участниците.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИНИЦИАТИВАТА „ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ „КОМ – ЕМИНЕ“

ЧЛ.10. Всеки обект има право да подпечатва туристическите паспорти на участниците със своя печат и да продава рекламно-информационни материали на Сдружение Туристическо дружество „Ойларипи“ (туристически паспорти, вертикални профили, брошури, дипляни,  карти, пътеводители и др.), за което получава търговска отстъпка.

ЧЛ.11. В случай че обектът не разполага със собствен печат,  управителят/собственикът на обекта има право да получи безплатен печат, с който да се подпечатва „Туристически паспорт Ком-Емине”. Туристическо дружество “Ойларипи” оказва пълно съдействие на обектите за изготвяне на печатите и поема всички разходи за изработката им и доставка до удобен за получателя офис на ЕконтЕкспрес.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА „ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ „КОМ – ЕМИНЕ“

ЧЛ.12. Всеки участник има право да използва само един Туристически паспорт „Ком-Емине“, в който да поставя печат, след като лично посети обектите, изминавайки на собствен ход (пеша, на ски, с велосипед) или с животинска тяга (на ездитно животно) туристическия маршрут от вр. Ком до нос Емине. Под печата туристът саморъчно написва датата, на която е поставен.

ЧЛ. 13.Участниците имат право да участват в томбола, която се организира от Туристическо дружество “Ойларипи”. До участие в томболата се допускат участници, които отговарят на условията, описани в ЧЛ.22.

ЧЛ.14.Всеки участник има право сам да се снабди с “Туристически паспорт Ком-Емине“, който може да се закупи от електронния магазин на Туристическо дружество „Ойларипи“ (www.oilaripi.com/eshop), от Клуб на пътешественика (София, ул. Сердика 19), както и от търговските обекти, описани в страниците на туристически портал www.oilaripi.com.

ГЛАВА ПЕТА

ПРИЕМАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ КОМ-ЕМИНЕ

ЧЛ.15. Изборът на обекти за Кампанията “Туристически паспорт Ком-Емине“ става с решение на УС на Туристическо дружество “Ойларипи” по предложение на председателя на УС.

ЧЛ.16. Включването на обектите не е обвързано със заплащане и не е реклама. Присъствието на обект в Туристическия паспорт е знак на престиж и е признание за добро отношение към посетителите.

ЧЛ.17.Обект, включен в „Туристически паспорт „Ком-Емине“, отпада в случаи на:

а). некоректно отношение към посетителите

б). отказ да бъде поставен печат в туристическия паспорт

в). невъзможност да бъде установен контакт и/или да се поддържа комуникация между ТД Ойларипи и представители на обекта

г). действия, освен изброените, които са в ущърб на туристите и участниците в кампанията.

ЧЛ.18. От паспорта отпадат местата за настаняване и средствата за подслон по смисъла на ЗТ, които са отказали подслон и топлина на туристи във втората част на полудневието, независимо от причината.

ЧЛ.19. Решението за отпадане по ЧЛ. 17. и ЧЛ. 18. се взема едностранно от УС на ТД „Ойларипи“. Решението не подлежи на обжалване и дружеството не дължи обезщетение на засегнати от това решение лица.

ГЛАВА ШЕСТА

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

ЧЛ.20. Кампанията „Туристически паспорт Ком-Емине“ 2019 г. осигурява финансови средства за своята дейност от:

1.Приходи от продажба на туристически паспорти.

2.Дарения и спонсорства.

3.Други източници.

ГЛАВА СЕДМА

ТОМБОЛА

ЧЛ.21. За стимулиране интереса на участниците в Кампанията Туристическо дружество “Ойларипи” организира томбола с награди.

ЧЛ.22.  До участие в томболата се допускат участници, които депозират в посочените срокове „ВАЛИДЕН“ Туристически паспорт. Като „ВАЛИДЕН“ се означава паспорт, който отговаря на следните условия:

а). изминат е целия маршрут с максимум едно прекъсване.

в). поставени са минимум 9 печата и минимум по два различни печата на обекти на всяка една от страниците за печати в туристическия паспорт, означени в паспорта с зелен, син и лилав цвят.

ЧЛ.23.1. Регистрация за участие в томболата се извършва чрез депозиране на „ВАЛИДЕН“ Туристически паспорт в Клуб на Пътешественика (София, ул.“Сердика” 19) до 10.11.2019 г. При невъзможност за депозиране в гр. София е паспортите се изпращат с куриер, което се уточнява допълнително на e-mail: club@oilaripi.com. Туристическите паспорти остават на съхранение в ТД “Ойларипи” до приключване на томболата, след което се връщат на участниците.

ЧЛ.23.2. Регистрация за участие в томболата се извършва чрез изпращане на сканирано копие или снимка с добра резолюция на е-mail: club@oilaripi.com до 15.11.2019 г. Регистрацията се счита за успешна само и единствено след получаване на писмено потвърждение. При получаване на награди участниците в томболата се задължават да представят оригинала на туристическия паспорт.

ЧЛ.24. Всички участниците, чиито паспорти отговарят на условията за участие в томболата, получават Поздравителна грамота за успешно преминаване по маршрута „Ком-Емине“.

ЧЛ.25. Участниците в кампанията доброволно предоставят своите данни: трите имена, местоживеене /град/ село/, e-mail и телефон за контакт при регистрацията за участие в томболата.

ЧЛ.26. В томболата нямат право да участват служители на фирми и организации, за които има данни, че са замесени в незаконен или неуместен дърводобив, износ на дървесина, „заменки“ на горски фондове, строителна дейност на територии, защитени по смисъла на ЗЗТ или други дейности в ущърб на устойчивата икономика и коренното населението на селищата в Стара планина.

ЧЛ.27. Спечелилите в томболата получават наградите си в деня на награждаването или в 5 /пет/ дневен срок след обявяването им на www.oilaripi.com/club от Клуб на пътешественика, София ул. “Сердика” 19. При невъзможност за получаването им, наградите може да бъдат изпратени и с куриер, след писмено заявление в свободен текст, изпратено на club@oilaripi.com в 5 /пет/ дневен срок след награждаването. ТД “Ойларипи” няма ангажимент да съхранява непотърсени награди след посочените срокове.

ГЛАВА ОСМА

ОТЛИЧИЯ НА КАМПАНИЯТА „ТУРИСТИЧЕСКИ ПАСПОРТ КОМ-ЕМИНЕ“

ЧЛ.28. Туристическо дружество „Ойларипи“ си запазва правото да издаде специални грамоти на заслужилите участници.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

  • 1. Правилникът е утвърден от УС на ТД „Ойларипи“ на 07.10.2017